VINCITORI 2

 4930022XXXXX

 ELENA C.

 TIBURTINA

 4930163XXXXX

 TERESA F.

 GRANAI

 4930011XXXXX

 LUCIA D.

 FORMIA

 4920228XXXXX

 SANBAO J.

 FORNACETTE

 4930006XXXXX

 SIMONETTA B.

 TORINO

 4930124XXXXX

 FABIOLA G.

 PISTOIA

 4930126XXXXX

 RITA M.

 LATINA

 4930182XXXXX

 RAFFAELE C.

 FORMIA

 4930039XXXXX

 FILIPPO T.

 ALESSANDRIA

 4930134XXXXX

 WEI C.

 LATINA

 4930178XXXXX

 PASQUALE F.

 LAURENTINA

 4930046XXXXX

 ALESSIO M.

 BOCCEA

 4930171XXXXX

 MORENA Z.

 TORINO

 4930182XXXXX

 TIZIANA M.

 CASSINO

 4930185XXXXX

 PASQUALE F.

 LUNGHEZZA

 4920186XXXXX

 ANGELA F.

 PO-FERRUCCI

 4930010XXXXX

 GIOVANNI C.

 ALATRI

 4930044XXXXX

 MARIA GIUSEPPINA R.

 PISTOIA

 4930184XXXXX

 JORGE C.

 ALESSANDRIA

 4930039XXXXX

 ALBA C.

 PISTOIA

 4930009XXXXX

 AGOSTINO D.

 UDINE V.LE VENEZIA

 4930012XXXXX

 SILVIA D.

 FORMIA

 4930171XXXXX

 GIUSEPPE A.

 TORINO

 4930143XXXXX

 MAURIZIO M.

 TORINO

 4930014XXXXX

 EMILIANO C.

 LUNGHEZZA

 4930181XXXXX

 MAMADY LAMINE C.

 SASSUOLO

 4930166XXXXX

 GIUSEPPE C.

 FORMIA

 4930162XXXXX

 MARISA V.

 SASSUOLO

 4930182XXXXX

 ELSA B.

 LATINA

 4930175XXXXX

 DANIELE C.

 ARICCIA

 4930011XXXXX

 GIOVANNI C.

 FORMIA

 4930186XXXXX

 ADRIANA P.

 ACILIA USELLINI

 4930131XXXXX

 CARLA L.

 AURELIA

 4930007XXXXX

 KATIA S.

 TORINO

 4930172XXXXX

 CARMEN V.

 SASSUOLO

 4930143XXXXX

 TIZIANA Z.

 TORINO

 4930033XXXXX

 DINO A.

 ALESSANDRIA

 4930008XXXXX

 ANNALISA A.

 VILLORBA 2

 4920219XXXXX

 DARIYA A.

 ALATRI

 4930006XXXXX

 ALESSANDRA M.

 SASSUOLO

 4920120XXXXX

 GENNARO R.

 TN-BRENCENTER

 4930182XXXXX

 MONICA C.

 OSTIA

 4930011XXXXX

 LELLO P.

 FORMIA

 4930154XXXXX

 ROBERTO L.

 TORINO

 4930014XXXXX

 IUSTINA MIHAELA G.

 LUNGHEZZA

 4930133XXXXX

 MARIA GRAZIA G.

 TIBURTINA

 4930184XXXXX

 D'ARDIA C.

 ARICCIA

 4930173XXXXX

 SIMONA F.

 OSTIA

 4930154XXXXX

 ANNA U.

 TIBURTINA

 4930189XXXXX

 DAVIDE P.

 TORINO

 4930006XXXXX

 FRANCESCO T.

 TORINO

 4930156XXXXX

 GIOVANNA T.

 ALESSANDRIA

 4930045XXXXX

 RAFFAELLA D.

 TORINO

 4920137XXXXX

 SILVANA F.

 ACILIA USELLINI

 4930048XXXXX

 ANNA B.

 CASSINO

 4930185XXXXX

 PASQUALE F.

 LAURENTINA

 4930017XXXXX

 GIANMARIO C.

 BOCCEA

 4930161XXXXX

 STEFANO M.

 TIBURTINA

 4930125XXXXX

 ALESSANDRO L.

 SASSUOLO

 4930165XXXXX

 ZSOLT H.

 VILLORBA 2

 4930178XXXXX

 PASQUALE F.

 LAURENTINA

 4930048XXXXX

 ROBERTA A.

 TORINO

 4930049XXXXX

 MASSIMO D.

 VILLORBA 2